Realizacje

Koordynujemy przebieg przedsięwzięcia badawczo – rozwojowego pt „Projekt techniczny wysokosprawnej instalacji do wytwarzania i zagospodarowania biogazu” realizowanego przez Konsorcjum UNISERV S. A. i IChTJ dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Decyzją Lidera konsorcjum, uwarunkowanej siłą wyższą oraz jednostki finansującej, projekt został zakończony przed czasem. Wszystkie koszty poniesione do czasu zamnięcia projektu zostały zakwalifikowane, co jest kluczowe dla konsorcjum przy tego typu krokach.

Dla naszego Klienta z województwa śląskiego pozyskaliśmy i rozliczamy projekt w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL  dotyczący kompleksowego przeszkolenia kadry menadżerskiej.

 

Informujemy, iż projekt "Rozwój kadry Grupy Kapitałowej UNISERV" został zakończony z sukcesem 06.2011 roku.

 

Uczestnicy projektu - pracownicy Grupy Kapitałowej Uniserv, szczebla zarządzającego przez pół roku uczestniczyli w dedykowanych szkoleniach i warsztatach "szytych na miarę".

Projekt spełnił główny cel projektu, jak również osiągnął wszystkie zakładane rezultaty.

Dziękujemy za współpracę.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Dla naszego Klienta z województwa śląskiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Działania 1.1 RPO WM Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego świadczyliśmy usługi doradztwa w ramach Działania 1.4 – 4.1 POIG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego świadczyliśmy usługi doradztwa w ramach Działania 8.2 POIG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nadzorujemy przebieg realizacji projektu Mobilna instalacja membranowa do wzbogacania biogazu w metan, którego Beneficjentem jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia IniTech.

W 2013 roku projekt został zrealizowany i rozliczony w całości. Wszystkie wskaźniki realizacji celów, produktów oraz rezultatów zostały osiągnięte.