FUNDUSZE UE 2007 - 2013

Okres programowania 2007 – 2013

Fundusze strukturalne stanowią ogromną szansę dla rozwoju gospodarczego Polski, jak również indywidualnej jednostki.
Pomoc finansowa, będąca narzędziem Narodowej Strategii Spójności, została podzielona na poszczególne Programy Operacyjne.
W zależności od wielkości i tematyki projektu, rodzaju Beneficjenta, jak również lokalizacji przedsięwzięcia, dostępne są określone formy wsparcia.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet I

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Priorytet II

Infrastruktura sfery B+R

Priorytet III

Kapitał dla innowacji

Priorytet IV

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Priorytet V

Dyfuzja Innowacji

Priorytet VI

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Priorytet VII

Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw

Priorytet VIII

Pomoc techniczna

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I

Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet III

Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV

Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V

Dobre rządzenie

Priorytet VI

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Priorytet VIII

Regionalne kadry gospodarki

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet I

Gospodarka wodno ściekowa

Priorytet II

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Priorytet III

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Priorytet IV

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Priorytet V

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Priorytet VI

Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Priorytet VII

Transport przyjazny środowisku

Priorytet VIII

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Priorytet IX

Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej

Priorytet X

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Priorytet XI

Bezpieczeństwo energetyczne

Priorytet XII

Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet XIII

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Priorytet XIV

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Priorytet XV

Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet XVI

Pomoc techniczna Fundusz Spójności

Priorytet XVII

Konkurencyjność regionów

 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet I

Nowoczesna gospodarka

Priorytet II

Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Priorytet III

Infrastruktura drogowa i przejść granicznych

Priorytet IV

Pomoc techniczna

 

 

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

RPO Województwa Dolnośląskiego

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RPO Województwa Lubelskiego

RPO Województwa Lubuskiego

RPO Województwa Łódzkiego

RPO Województwa Małopolskiego

RPO Województwa Mazowieckiego

RPO Województwa Opolskiego

RPO Województwa Podkarpackiego

RPO Województwa Podlaskiego

RPO Województwa Pomorskiego

RPO Województwa Śląskiego

RPO Województwa Świętokrzyskiego

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

RPO Województwa Wielkopolskiego

RPO Województwa Zachodniopomorskiego

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś priorytetowa I

Wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Oś priorytetowa II

Zrównoważone gospodarowanie zasobami gruntów rolnych i leśnych

Oś priorytetowa III

Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich

 

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  • Współpraca transgraniczna
  • Współpraca transnarodowa
  • Program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE